Rada Osiedla Krzyki - Partynice VII kadencja (2017-2021)

Skład Rady Osiedla:

 1. Alicja Bachmińska
 2. Robert Butwicki
 3. Stanisław Chudy
 4. Monika Chudzicka
 5. Barbara Dojlido
 6. Danuta Dudek
 7. Antoni Ferenc
 8. Joanna Furtak – Pobrotyn
 9. Krystyna Gęsiak – Piątkowska
 10. Daniela Inorowicz
 11. Eugeniusz Kaniasty
 12. Mieczysław Kwiecień
 13. Alicja Michalska
 14. Andrzej Piszel
 15. Krzysztof Szłapka

 

Przewodniczący Rady Osiedla: Andrzej Piszel

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla: Eugeniusz Kaniasty

 

Zarząd Osiedla:

Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla: Danuta Dudek

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Rady Osiedla: Mieczysław Kwiecień

Członek Zarządu Rady Osiedla: Antoni Ferenc

Skarbnik Osiedla: Barbara Dojlido

Sekretarz Osiedla: Monika Chudzicka

 

Komisje przedmiotowe Rady Osiedla Krzyki – Partynice

I Budownictwa i komunikacji w składzie:

 1. Alicja Bachmińska
 2. Stanisław Chudy
 3. Danuta Dudek
 4. Daniela Inorowicz

II Edukacji, kultury i sportu w składzie:

 1. Monika Chudzicka
 2. Krystyna Gęsiak – Piątkowska
 3. Eugeniusz Kaniasty
 4. Alicja Michalska
 5. Andrzej Piszel

III Handlu i usług w składzie:

 1. Antoni Ferenc
 2. Daniela Inorowicz
 3. Mieczysław Kwiecień
 4. Andrzej Piszel

IV Bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zieleni w składzie:

 1. Alicja Bachmińska
 2. Stanisław Chudy
 3. Barbara Dojlido
 4. Joanna Furtak – Pobrotyn
 5. Eugeniusz Kaniasty

V Komunikacji społecznej w składzie:

 1. Robert Butwicki
 2. Monika Chudzicka
 3. Joanna Furtak – Pobrotyn
 4. Andrzej Piszel
 5. Krzysztof Szłapka

Rada Osiedla podejmuje wiele inicjatyw, które mają za zadanie ułatwić i uatrakcyjnić życie na naszych osiedlach. Obejmuje także patronatem różnorodne inicjatywy takie jak: społeczne komitety budowy infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zieleni, opieka nad dziećmi, organizacja festynów czy organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży itp.

Do kompetencji Rad Osiedli należy:
• występowanie do Rady Miejskiej i zarządu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich funkcji miasta na terenie osiedla,
• występowanie do zarządu miasta z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania nim,
• dokonywanie oceny pracy jednostek organizacyjnych miasta,
• opiniowanie projektów zezwoleń na szczególne rodzaje działalności gospodarczej,
• opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji: handlu, usług, rzemiosła,
• opiniowanie projektu budżetu miasta w części dotyczącej osiedla,
• uczestniczenie przedstawicieli rady osiedla w posiedzeniach rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem posiedzenia są istotne sprawy dotyczące osiedla.

Opinia Rady jest potrzebna w następujących sprawach:
• plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla wraz z analizą uciążliwości dla środowiska,
• zbywanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych,
• lokalizacja inwestycji,
• plan rzeczowy i finansowy remontów kapitalnych i budowy: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, budynków komunalnych; terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni komunalnej,
• przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
• zmiana w rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej, przebiegu przez teren osiedla tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
• zmiana przeznaczenia obiektów: oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
• rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych usługowych i targowych.

Pliki do pobrania

Statut Osiedla