Konsultacje społeczne: Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

18 czerwca 2020


Od 18 czerwca do 12 lipca 2020 r. mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia mogą konsultować sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego.

Celem konsultacji jest:

 • Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.

 • Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.

 • Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.

Zakres konsultacji obejmuje:
a) dla doliny Olszówki:

 • przyrodę doliny Olszówki;

 • zieleń istniejąca i planowana;

 • przebieg Olszówki i wykorzystanie jej koryta;

 • zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in. droga zbiorcza;

 • powiązanie terenu z okoliczną zabudową;

 • obecny i przyszły sposób użytkowania terenu.

b) dla parku Krzyckiego:

 • Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:

  • strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);

  • strefy rekreacji biernej;

  • place zabaw dla różnych grup wiekowych;

  • elementy przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła – wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);

  • miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;

  • miejsca do ćwiczeń;

  • toalety.

 • Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie.

 • Układ ścieżek pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia, zagospodarowania wewnętrznego, zewnętrznych powiązań, potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej.

 • Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek biegowych, bariery i słupki itp.

 • Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni.

 • Zapisy planu miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.

KONSULTACJE:

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 30.06.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu on-line – sprawdź tutaj.

SPACER KONSULTACYJNY | W terminie między 29 czerwca a 3 lipca; konkretna data zostanie podana chętnym, po uprzednim zapisaniu się. Liczba spacerów zależna jest od zainteresowania.

Zapisy potrwają do 25 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń:

 • drogą mailową (konsultacje@feps.pl);

 • telefoniczną (w godzinach 9.00—15.00; nr tel. 508 964 354; Maria Rudnicka, FEPS).

E-FORMULARZ | 18.06–12.07.2020 r. |

KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

 • E-FORMULARZ | Dzieci i młodzież mogą wypowiedzieć się w sprawie swoich potrzeb i wizji przyszłego parku Krzyckiego. Formularz jest dostosowany do ich możliwości poznawczych, a promowany jest przez kanały internetowe oraz we współpracy ze szkołami. Młodsze dzieci mają możliwość wysłania, z pomocą rodziców, rysunkowej wizji parku. |

 • PROJEKT MŁODZIEŻOWEJ ŚCIEŻKI/GRY EKOLOGICZNEJ | W partnerstwie z harcerzami i zainteresowanymi dziećmi z osiedla zostanie przygotowany projekt młodzieżowej gry, którą zrealizować będzie można w parku. Uczestnicy wskażą najciekawsze, ich zdaniem, elementy przyszłego parku, zaproponują zadania do gry, a w ramach konsultacji mogą odszukać skrytkę geocache, w której znajdują się gadżety z konsultacji (informacja o projekcie gry promowana jest przez kanały internetowe). |