Konsultacje: Jak urządzić park Krzycki?

23 lutego 2021


1 marca 2021 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące urządzenia północnej części parku Krzyckiego, położonej pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą.

Celem konsultacji jest:

  • Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.

  • Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.

  • Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla północnej części parku Krzyckiego.

Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:
– strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
– strefy rekreacji biernej;
– place zabaw dla różnych grup wiekowych;
– elementy służące edukacji, kulturze i aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła – wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);
– miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
– miejsca do ćwiczeń;
– toalety.

Jak konsultujemy?

E-FORMULARZ OPINII (dla dorosłych) | 1-14 marca 2021 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 4 marca 2021 r. (czwartek), godz. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.
Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tutaj są informacje, jak dołączyć do spotkania.

PUNKT KONSULTACYJNY | 7 marca 2021 r. (niedziela ), godz. 14.00-17.00 | lokalizacja punktu: róg ul. Przyjaźni i Krzyckiej.

KONSULTACJE DZIECI I MŁODZIEŻY| 1-14 marca 2021 r.| Zebranie opinii na konsultowany temat od grup dziecięcych i młodzieżowych:
1.        biorących udział w I etapie konsultacji: zuchów i harcerzy,
2.        działających w zakresie edukacji ekologicznej i na rzecz ochrony klimatu.